User Tools

Site Tools


14306-quevedos-la-gi

Quevedos là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 543,36 km², dân số năm 2007 là 2732 người, mật độ 5,03 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
14306-quevedos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)