User Tools

Site Tools


14310-quilombo-la-gi

Quilombo là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 279,279 km², dân số năm 2007 là 10871 người, mật độ 35,6 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14310-quilombo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)