User Tools

Site Tools


14314-quipap-la-gi

Quipapá là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 225,68 km², dân số năm 2007 là 24622 người, mật độ 109,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14314-quipap-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)