User Tools

Site Tools


14315-quirin-polis-la-gi

Quirinópolis là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 3780,173 km², dân số năm 2007 là 38165 người, mật độ 10,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
14315-quirin-polis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)