User Tools

Site Tools


14319-quiterian-polis-la-gi

Quiterianópolis là một đô thị thuộc bang Ceará, Brasil. Đô thị này có diện tích 1040,955 km², dân số năm 2007 là 20029 người, mật độ 19,24 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
14319-quiterian-polis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)