User Tools

Site Tools


14352-rafael-fernandes-la-gi

Rafael Fernandes là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 78,23 km², dân số năm 2007 là 4923 người, mật độ 62,9 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14352-rafael-fernandes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)