User Tools

Site Tools


14353-rafael-godeiro-la-gi

Rafael Godeiro là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 100,073 km², dân số năm 2007 là 3132 người, mật độ 29,3 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14353-rafael-godeiro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)