User Tools

Site Tools


14354-rafael-jambeiro-la-gi

Rafael Jambeiro là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 1234,248 km², dân số năm 2007 là 21589 người, mật độ 17,49 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
14354-rafael-jambeiro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)