User Tools

Site Tools


14388-rancho-queimado-la-gi

Rancho Queimado là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 286,432 km², dân số năm 2007 là 2842 người, mật độ 9,9 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14388-rancho-queimado-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)