User Tools

Site Tools


14392-ranitomeya-la-gi

Ranitomeya là một chi động vật lưỡng cư trong họ Dendrobatidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 16 loài và 36% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

 • Ranitomeya amazonica (Schulte, 1999)
 • Ranitomeya benedicta Brown, Twomey, Pepper, & Sanchez-Rodriguez, 2008
 • Ranitomeya cyanovittata Pérez-Peña, Chávez, Twomey, & Brown, 2010
 • Ranitomeya defleri Twomey & Brown, 2009
 • Ranitomeya fantastica (Boulenger, 1884)
 • Ranitomeya flavovittata (Schulte, 1999)
 • Ranitomeya imitator (Schulte, 1986)
 • Ranitomeya reticulata (Boulenger, 1884)
 • Ranitomeya sirensis (Aichinger, 1991)
 • Ranitomeya summersi Brown, Twomey, Pepper, & Sanchez-Rodriguez, 2008
 • Ranitomeya toraro Brown, Caldwell, Twomey, Melo-Sampaio, & Souza, 2011
 • Ranitomeya uakarii (Brown, Schulte, & Summers, 2006)
 • Ranitomeya vanzolinii (Myers, 1982)
 • Ranitomeya variabilis (Zimmermann & Zimmermann, 1988)
 • Ranitomeya ventrimaculata (Shreve, 1935)
 • Ranitomeya yavaricola Pérez-Peña, Chávez, Twomey, & Brown, 2010

Phương tiện liên quan tới Ranitomeya tại Wikimedia Commons

14392-ranitomeya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)