User Tools

Site Tools


14421-reden-o-do-gurgu-ia-la-gi

Redenção do Gurguéia là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 2468,006 km², dân số năm 2007 là 8270 người, mật độ 3,35 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14421-reden-o-do-gurgu-ia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)