User Tools

Site Tools


14422-reden-o-la-gi

Redenção là một đô thị thuộc bang Ceará, Brasil. Đô thị này có diện tích 225,626 km², dân số năm 2007 là 25440 người, mật độ 112,75 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14422-reden-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)