User Tools

Site Tools


14491-rheobates-la-gi

Rheobates là một chi động vật lưỡng cư trong họ Aromobatidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 2 loài là Rheobates palmatus (Werner, 1899) và Rheobates pseudopalmatus (Rivero & Serna, 2000). Chúng không bị đe dọa tuyệt chủng.[1]

  • Grant, Frost, Caldwell, Gagliardo, Haddad, Kok, Means, Noonan, Schargel & Wheeler, 2006: Phylogenetic systematics of dart-poison frogs and their relatives (Amphibia: Athesphatanura: Dendrobatidae). Bulletin of the American Museum of Natural History, Bản mẫu:N°, tr. 1-262 (texte intégral).
  • Tham khảo Animal Diversity Web : Rheobates (tiếng Anh)
  • Rheobates tại Hệ thống Thông tin Phân loại Tích hợp (ITIS).
  • Rheobates tại trang Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học quốc gia Hoa Kỳ (NCBI).
14491-rheobates-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)