User Tools

Site Tools


14502-riach-o-das-neves-la-gi

Riachão das Neves là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 5840,191 km², dân số năm 2007 là 23109 người, mật độ 4 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
14502-riach-o-das-neves-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)