User Tools

Site Tools


14508-riacho-da-cruz-la-gi

Riacho da Cruz là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 127,221 km², dân số năm 2007 là 2748 người, mật độ 21,6 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14508-riacho-da-cruz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)