User Tools

Site Tools


14509-riacho-das-almas-la-gi

Riacho das Almas là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 313,99 km², dân số năm 2007 là 18442 người, mật độ 58,73 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14509-riacho-das-almas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)