User Tools

Site Tools


14510-riacho-de-santana-la-gi

Riacho de Santana là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 2698,465 km², dân số năm 2007 là 29652 người, mật độ 11 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14510-riacho-de-santana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)