User Tools

Site Tools


14514-riacho-frio-la-gi

Riacho Frio là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 2221,95 km², dân số năm 2007 là 4799 người, mật độ 2,16 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14514-riacho-frio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)