User Tools

Site Tools


14523-ribas-do-rio-pardo-la-gi

Ribas do Rio Pardo là một đô thị thuộc bang Mato Grosso do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 17308,718 km², dân số năm 2007 là 19101 người, mật độ 1,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14523-ribas-do-rio-pardo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)