User Tools

Site Tools


14524-ribeir-o-cascalheira-la-gi

Ribeirão Cascalheira là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 11356,472 km², dân số năm 2007 là 8677 người, mật độ 0,76 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
14524-ribeir-o-cascalheira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)