User Tools

Site Tools


14527-ribeir-o-do-largo-la-gi

Ribeirão do Largo là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 1222,153 km², dân số năm 2007 là 18492 người, mật độ 15,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
14527-ribeir-o-do-largo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)