User Tools

Site Tools


14530-ribeir-o-la-gi

Ribeirão là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 287,99 km², dân số năm 2007 là 38627 người, mật độ 134,13 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14530-ribeir-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)