User Tools

Site Tools


14532-ribeira-do-amparo-la-gi

Ribeira do Amparo là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 699,342 km², dân số năm 2007 là 13875 người, mật độ 19,8 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
14532-ribeira-do-amparo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)