User Tools

Site Tools


14533-ribeira-do-piau-la-gi

Ribeira do Piauí là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 990,678 km², dân số năm 2007 là 4129 người, mật độ 4,17 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14533-ribeira-do-piau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)