User Tools

Site Tools


14534-ribeira-do-pombal-la-gi

Ribeira do Pombal là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 807,137 km², dân số năm 2007 là 49013 người, mật độ 60,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
14534-ribeira-do-pombal-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)