User Tools

Site Tools


14560-rio-bananal-la-gi

Rio Bananal là một đô thị thuộc bang Espírito Santo, Brasil. Đô thị này có diện tích 645,483 km², dân số năm 2007 là 15007 người, mật độ 23,25 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
14560-rio-bananal-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)