User Tools

Site Tools


14570-rio-das-antas-la-gi

Rio das Antas là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 319 km², dân số năm 2007 là 6407 người, mật độ 20,2 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14570-rio-das-antas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)