User Tools

Site Tools


14573-rio-de-contas-la-gi

Rio de Contas là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 1052,302 km², dân số năm 2007 là 13681 người, mật độ 13 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
14573-rio-de-contas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)