User Tools

Site Tools


14574-rio-do-ant-nio-la-gi

Rio do Antônio là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 986,99 km², dân số năm 2007 là 15596 người, mật độ 15,8 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
14574-rio-do-ant-nio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)