User Tools

Site Tools


14577-rio-do-oeste-la-gi

Rio do Oeste là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 245,633 km², dân số năm 2007 là 6795 người, mật độ 26,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14577-rio-do-oeste-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)