User Tools

Site Tools


14580-rio-do-sul-la-gi

Rio do Sul là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 258 km², dân số năm 2007 là 56919 người, mật độ 220,6 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14580-rio-do-sul-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)