User Tools

Site Tools


14583-rio-dos-ndios-la-gi

Rio dos Índios là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 236,966 km², dân số năm 2007 là 4202 người, mật độ 17,73 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
14583-rio-dos-ndios-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)