User Tools

Site Tools


14585-rio-formoso-la-gi

Rio Formoso là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 433 km², dân số năm 2007 là 20918 người, mật độ 48,31 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14585-rio-formoso-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)