User Tools

Site Tools


14590-rio-negrinho-la-gi

Rio Negrinho là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 908,391 km², dân số năm 2007 là 42144 người, mật độ 46,3 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14590-rio-negrinho-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)