User Tools

Site Tools


14591-rio-negro-la-gi

Rio Negro là một đô thị thuộc bang Mato Grosso do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 1807,665 km², dân số năm 2007 là 4957 người, mật độ 2,74 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
14591-rio-negro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)