User Tools

Site Tools


14592-rio-novo-do-sul-la-gi

Rio Novo do Sul là một đô thị thuộc bang Espírito Santo, Brasil. Đô thị này có diện tích 203,721 km², dân số năm 2007 là 10782 người, mật độ 52,93 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
14592-rio-novo-do-sul-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)