User Tools

Site Tools


14603-rio-rufino-la-gi

Rio Rufino là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 282,569 km², dân số năm 2007 là 2748 người, mật độ 97 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14603-rio-rufino-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)