User Tools

Site Tools


14624-roca-sales-la-gi

Roca Sales là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 208,486 km², dân số năm 2007 là 9922 người, mật độ 47,59 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
14624-roca-sales-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)