User Tools

Site Tools


14626-rochedo-la-gi

Rochedo là một đô thị thuộc bang Mato Grosso do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 1560,647 km², dân số năm 2007 là 4327 người, mật độ 2,77 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14626-rochedo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)