User Tools

Site Tools


14640-rodeio-la-gi

Rodeio là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 130,942 km², dân số năm 2007 là 10773 người, mật độ 85 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14640-rodeio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)