User Tools

Site Tools


14662-rolim-de-moura-la-gi

Rolim de Moura là một đô thị thuộc bang Rondônia, Brasil. Đô thị này có diện tích 1457,885 km², dân số năm 2007 là 48894 người, mật độ 33,54 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14662-rolim-de-moura-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)