User Tools

Site Tools


14679-rondol-ndia-la-gi

Rondolândia là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 12701 km², dân số năm 2007 là 3399 người, mật độ 0,27 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
14679-rondol-ndia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)