User Tools

Site Tools


14680-rondon-do-par-la-gi

Rondon do Pará là một đô thị thuộc bang Pará, Brasil. Đô thị này có diện tích 8246,634 km², dân số năm 2007 là 44875 người, mật độ 5,44 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14680-rondon-do-par-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)