User Tools

Site Tools


14686-rorain-polis-la-gi

Rorainópolis là một đô thị thuộc bang Roraima, Brasil. Đô thị này có diện tích 33594 km², dân số năm 2007 là 24511 người, mật độ 0,77 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14686-rorain-polis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)