User Tools

Site Tools


14691-ros-rio-oeste-la-gi

Rosário Oeste là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 8802,047 km², dân số năm 2007 là 17896 người, mật độ 2,03 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14691-ros-rio-oeste-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)