User Tools

Site Tools


14692-ros-rio-la-gi

Rosário là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 685,027 km², dân số năm 2007 là 37875 người, mật độ 55,29 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
14692-ros-rio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)