User Tools

Site Tools


14809-s-o-benedito-do-sul-la-gi

São Benedito do Sul là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 209,38 km², dân số năm 2007 là 9620 người, mật độ 45,95 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14809-s-o-benedito-do-sul-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)