User Tools

Site Tools


14810-s-o-benedito-la-gi

São Benedito là một đô thị thuộc bang Ceará, Brasil. Đô thị này có diện tích 338,149 km², dân số năm 2007 là 43196 người, mật độ 127,74 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
14810-s-o-benedito-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)