User Tools

Site Tools


14811-s-o-bentinho-la-gi

São Bentinho là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 1195,964 km², dân số năm 2007 là 3887 người, mật độ 19,8 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14811-s-o-bentinho-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)