User Tools

Site Tools


14814-s-o-bento-do-sul-la-gi

São Bento do Sul là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 495,578 km², dân số năm 2007 là 72536 người, mật độ 154,6 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14814-s-o-bento-do-sul-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)